Dan l-artiklu għandu l-għan li jwieġeb mistoqsijiet komuni li normalment isaqsi min huwa interessat japplika għall-Fond Malti tal-Ktieb.

Għal dawk li qatt ma applikaw għal fondi qabel u ma għandhomx esperjenza ta’ tali proċeduri, nibdew billi nfakkru fl-importanza tad-dokumentazzjoni mitluba u l-preżentazzjoni. Huwa veru li l-applikazzjoni se tkun ivvalutata l-aktar fuq il-merti tal-proġett iżda l-applikazzjonijiet li jidħlu mingħajr id-dokumenti mitluba, jew li jkunu ħallew barra tagħrif meħtieġ ma jaslux għall-istadju li fih se jiġu evalwati għall-kontenut tagħhom.

Kif hemm miktub fil-paġna tagħna fuq il-Fond tal-Ktieb, kull applikazzjoni għandha tinkludi dan li ġej:

 

  • Kopja tal-karta tal-identità tal-applikant (quddiem u wara).
  • Formola tal-applikazzjoni (speċifika għal liema għotja).
  • Proposta
  • Rendikont ta’ kif se jintefqu l-flusu (inklużi kopji tal-istimi).
  • Referenzi biblijografiċi tal-applikant u/jew tal-proġet propost mill-awtur.
  • Referenzi biblijografiċi relevanti oħrajn.
  • Referenzi addizzjonali minn terzi li jappoġġaw il-proġett jew l-applikazzjoni (tgħodd biss f’każ ta’ għotjiet għall-pubblikazzjoni).
  • Kopji ta’ artikli ppubblikati fil-gazzetti.
  • Lista ta’ finanzjament pubbliku li sar fl-imgħoddi (fejn applikabbli)

Għandu jkun ċar ukoll li d-dokumenti u l-informazzjoni mitluba għandhom jiġu ppreżentati kemm jista’ jkun b’mod pulit u professjonali. L-informazzjoni u d-dokumentazzjoni għandha tkun limitata dawk li jidhru hawn fuq. Mhuwiex meħtieġ li l-applikanti jibagħtu kopji tat-testi li għandhom l-għan li jippubblikaw. L-istadju inizjali tal-proċess ta’ applikazzjoni huwa prinċipalment amministrattiv, li jfisser li l-applikazzjoni se tiġi evalwata mid-dokumenti u informazzjoni oħra relatata mal-proġett, mhux mit-test innifsu.

 

Mistoqsijiet komuni:

X’tip ta’ għotjiet joffri l-Fond?

Hemm żewġ tipi ta’ għotjiet – għotjiet għall-pubblikazzjoni u għotjiet għall-edukazzjoni. Appendiċi A fuq il-paġna tagħna toffri lista aġġornata ta’ korsijiet u seminars iżda din hija biss suġġeriment. Applikanti interessati jistgħu japplikaw għal korsijiet li mhumiex elenkati fl-Appendiċi A sakemm ikunu jistgħu jagħtu prova li dawn il-korsijiet jissodisfaw l-għanijiet tal-Fond.

Hemm minimu ta’ tmien għotjiet, li jammontaw għal € 40,000. Dawn ser jitqassmu fost il-fondi għall-pubblikazzjoni u l-fondi għall-edukazzjoni. Kull għotja ġġorr fond massimu ta’ €5,000.

Min jista’ japplika?

Il-paġna tagħna fuq il-Fond tal-Ktieb telenka l-individwi eliġibbli għall-fond b’definizzjonijiet preċiżi ħafna tal-kwalifiki li dawn l-individwi għandu jkollhom sabiex jitqiesu bħala applikanti eliġibbli. Dawn huma kittieba u pubblikaturi. Kittieb huwa definit bħala persuna li ppubblikat jew ippubblikawlha ktieb jew storja jew artiklu fi ktieb. Id-definizzjoni ta’ pubblikatur, min-naħa l-oħra, teħtieġ li l-persuna tkun sid ta’ dar tal-pubblikazzjoni li ppubblikat mill-inqas ktieb wieħed ta’ awtur wieħed.

Dan għandu l-implikazzjoni ovvja li dawk l-awturi li għadhom ma ppubblikawx kwalunkwe xogħol ma jistgħux japplikaw f’isimhom. Madankollu, xorta jistgħu jippreżentaw il-proġett jekk isibu pubblikatur li jkun lest jippreżenta x-xogħol tagħhom għall-Fond.

Hemm skadenza għat-tlestija tal-proġett?

Fil-qosor, le. Madankollu, l-applikanti li jgħaddu l-istadju inizjali eventwalment se jkollhom jagħtu redikont tal-perjodi taż-żmien għall-proġett tagħhom.

Jistgħu l-applikanti jippreżentaw xogħol li diġà deher fl-istampa?

Le. Il-fond għandu l-għan li jappoġġa l-pubblikazzjoni ta’ materjal li mhux kummerċjalment vijabbli minkejja l-valur kulturali għoli tiegħu. Jekk ix-xogħol diġà deher fl-istampa, kemm jekk ippubblikat mill-kittieb stess jew le, dan ifisser li xi mezzi ta’ pubblikazzjoni nstab għalhekk ma hemmx bżonn għall-fondi.

Jistgħu l-applikanti jippreżentaw xogħol bi ħsieb li jippubblikawh huma stess?

Teknikament iva iżda mhuwiex rakkomandabbli. Idealment, il-proġetti kollha jkunu eventwalment ippubblikati ma’ pubblikatur lokali. Il-pubblikaturi għandhom l-esperjenza u l-kompetenza fix-xogħol editorjali, it-tqassim tal-ktieb u l-qari tal-provi. Huma l-esperti u mhux il-kittieb. Dan ifisser li x-xogħol sottomess għall-pubblikazzjoni ma’ pubblikatur se jagħmel l-aħjar użu possibbli tal-fondi u jiżgura kwalità għolja f’dak li għandu x’jaqsam mal-produzzjoni tal-ktieb.

X’tip ta ‘proġetti ta’ pubblikazzjoni huma eliġibbli?

Il-kriterji tal-eliġibbiltà huma miftuħa kemm jista’ jkun biex jakkomodaw l-akbar numru possibbli ta’ inizjattivi differenti li, fl-opinjoni tal-Bord ta’ Aġġudikazzjoni, huma ta’ valur kulturali. Min-naħa l-oħra, il-paġna tagħna fuq il-Fond tagħmilha ċara li l-proġetti li jinvolvu l-pubblikazzjoni ta’ kotba bi stil ta’ magażin, kompożizzjonijiet mużikali u kotba msejsin biss fuq stampi jew ritratti huma esklużi minn din l-iskema. It-traduzzjoni ta’ manuskritti u kotba lokali mill-Malti għal lingwi oħra wkoll hija eskluża mill-Fond Malti tal-Ktieb billi diġà teżisti skema fi ħdan il-Fond Malti għall-Arti. Applikazzjonijiet għat-traduzzjoni ta’ kotba b’lingwi barranin għall-Malti huma permessi.

Nittamaw li dan l-artiklu se jservi bħala gwida utli għal dawk kollha li jixtiequ japplikaw għall-Fond. Nitolbu lill-applikanti kollha jieħdu l-ħin biex jaqraw bir-reqqa il-paġna tagħna fuq il-Fond tal-Ktieb sabiex jevalwaw, qabel kollox, l-eliġibbiltà tal-proġetti tagħhom u sabiex jiżguraw li jimlew il-formola ta’ applikazzjoni kif suppost.

 


Share Article