Mindu tlaqqgħu l-ewwel Kungress Nazzjonali tal-Kittieba u l-konsultazzjoni annwali mal-pubblikaturi u msieħba oħra fl-2019, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb beda l-proċess biex joħloq qafas leġislattiv għaż-żamma tal-istandards u l-medjazzjoni professjonali fl-industrija tal-pubblikazzjoni. Dal-proċess inzerta qed iseħħ fl-istess żmien meta l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb ħa r-riedni f’idejh bħala l-entità governattiva minn Malta li qed tieħu ħsieb li tinnegozja mal-awtoritajiet tal-Unjoni Ewropea biex tiddaħħal id-Direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Awtur fis-Suq Uniku Diġitali. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb qed jippreżenta hawnhekk qafas leġislattiv imfassal fuq strateġija varjata sabiex jiġu introdotti standards bażiċi fl-industrija u fl-istess ħin jiġu trasposti l-proviżjonijiet legali tad-direttiva tal-UE li ssemmiet hawnhekk.

Il-qafas leġislattiv jinqasam f’erba’ biċċiet ewlenin:

1) In-notifika legali li tistabbilixxi lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb bħala entità qed tiġġedded bħala Att Parlamentari sabiex tagħtih aktar awtonomija mill-poter politiku tal-gvern. Dan jagħti aktar saħħa lill-awturi biex ikunu huma li jiddeċiedu fuq il-prijoritajiet tal-politiki li jaffettwawhom, u li jiġu diskussi waqt il-Kungress Nazzjonali tal-Kittieba. Dan l-att se jkun jinkludi wkoll lill-illustraturi u l-imsieħba uffiċjali tal-industrija tal-ktieb. Ikun hemm tletin (30) jum ta’ konsultazzjoni mal-imsieħba minn meta jiġi ppubblikat dan l-abbozz.

2) It-traspożizzjoni tad-Direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Awtur fis-Suq Uniku Diġitali fil-liġi lokali. Bis-saħħa t’hekk jidħlu fis-seħħ mekkaniżmi ta’ medjazzjoni u standards kuntrattwali ta’ livell Ewropew fl-industrija lokali, tissaħħaħ il-pożizzjoni ta’ min għandu d-drittijiet artistiċi fil-każ ta’ ksur tad-drittijiet diġitali u tas-Soċjetajiet għall-Amministrazzjoni Kollettiva tad-Drittijiet biex ikunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet kollettivi fuq problemi ta’ drittijiet kummerċjali, u tassigura li pubblikaturi tal-istampa jkollhom id-drittijiet legali f’dak li għandu x’jaqsam mal-aħbarijiet online. Ikun hemm tletin (30) jum ta’ konsultazzjoni mal-imsieħba minn meta jiġi ppubblikat dan l-abbozz.

3) L-approvazzjoni tal-ftehim mal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol dwar l-Education Exception, sabiex min għandu d-drittijiet artistiċi jkun dovut lilu l-ħlas xieraq ta’ dawn id-drittijiet meta xogħlu jintuża fis-sistema edukattiva pubblika, u sabiex f’dan kollu tiġi segwita d-Direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Awtur fis-Suq Uniku Diġitali. Dan il-ftehim qed jiġi ffinalizzat bħalissa f’diskussjonijiet mar-rappreżentanti mill-qasam edukattiv u mill-Ministeru.

4) Inċentivi fiskali li jinkuraġixxu lill-imsieħba fl-indistrija jimxu ma’ standards professjonali, l-aktar meta niġu għall-ħlas tad-drittijiet lill-awtur li ma jkunux taxxabbli, u biex il-pubblikatur ikun jista’ jitlob sa 200% rifużjoni tat-taxxa fuq id-drittijiet kollha mħallsa lill-awturi. Notifika legali dwar dawn l-inċentivi fiskali se tkun ippubblikata wara li jitħabbar il-Baġit tal-Gvern aktar tard dis-sena.

Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jistieden lill-imsieħba biex jgħidulna x’jaħsbu dwar dawn l-atti legali. Il-kontenut ta’ dawn l-atti tħejja wara laqgħat ta’ konsultazzjoni twal mal-imsieħba u anki waqt il-Kungress Nazzjonali tal-Kittieba tul l-aħħar sena. Nemmnu b’konvinzjoni li qed nippreżentaw qafas leġislattiv professjonali li se jinċentiva lill-industrija biex tikber. Wara t-tletin (30) jum ta’ konsultazzjoni l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jemenda fejn ikun hemm bżonn biex sussegwentament ikun jista’ jippreżenta l-abbozz lill-Ministru tal-Edukazzjoni.

Nixtiequ nirringrazzjaw lill-imsieħba, il-professjonisti, it-tekniċi u l-avukati kollha li għenuna nikkonkludu dan il-proċess intrikat u twil. Bis-sapport tagħkom biss inkunu nistgħu nibqgħu nisħqu mal-gvern dwar l-importanza li nsostnu u nissapportjaw l-industrija lokali tal-pubblikazzjoni.

Copyright Amendment Act

National Book Council Act


Share Article